Banner for Espa

Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από το Κέντρο αποκατάστασης για την προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών, συνοδών, οικείων και κάθε είδους συμπαραστατών αυτών, επισκεπτών και συνεργατών του κέντρου αποκατάστασης, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας (νοσηλευτικές και ιατρικές υπηρεσίες). Το κέντρο αποκατάστασης λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών, των πελατών και των επισκεπτών του  και για το  λόγο αυτό εφαρμόζει την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου, η οποία διασφαλίζει  υψηλό επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών και συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, όπως τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε εσείς ή ο ασφαλιστικός σας φορέας, επιλέγοντας να λάβετε υπηρεσίες υγείας από το κέντρο αποκατάστασης μας, είτε δεδομένα υγείας που προκύπτουν από την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών μας και από τον τηρούμενο ιατρικό φάκελο σας.
  1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τα δεδομένα που αφορούν τους νοσηλευόμενους / ασθενείς συλλέγονται απευθείας από τους ίδιους τους ασθενείς η συμπαραστατούντες  αυτών και από τεκμηριωμένες πληροφορίες / έγγραφα που οι ίδιοι παρέχουν  καθώς και από ανεξάρτητες τρίτες πηγές όπως ιατρούς και εργαστήρια που παρέχουν δεδομένα υγείας όπως παραπεμπτικά, αναλύσεις, διαγνωστικά αποτελέσματα κα. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι το κέντρο αποκατάστασης. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται το κέντρο αποκατάστασης είναι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα αλλά και «ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», τα οποία περιλαμβάνουν γενετικά, βιομετρικά και δεδομένα που αφορούν την υγεία,  πληροφορίες δηλαδή που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών που αναφέρονται στην παρ 4 της παρούσης, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση-επικαιροποίηση. Το κέντρο αποκατάστασης σε περίπτωση όπου θα απαιτηθεί αλλαγή / μεταβολή στη φύση των δεδομένων του νοσηλευόμενου/ νοσηλευθέντα η/και του άμεσα ασφαλιζόμενου, τέτοιου είδους ώστε η χρήση τους να απαιτεί επιπλέον ενημέρωση και εκ νέου λήψη της συγκατάθεσης του, προβαίνει άμεσα σε  ενημέρωση του πελάτη με κατάλληλο τρόπο και λαμβάνει τη συγκατάθεσή τους  πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας, που αφορά την τροποποίηση, επικαιροποίηση, ενημέρωση και την τήρηση των εν λόγω αρχείων.
  1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων που διέπει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τη λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης,  συνίσταται βασικά από τον αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) αλλά και από κάθε νόμο ή κανονισμό που έχει εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού, καθώς και από κάθε εθνική νομοθεσία που αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικότερα και ειδικότερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας. Ενδεικτική νομοθεσία:  Ν.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Ν.2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας, Ν.2619/1998 Σύμβαση για τα Ανθρώπινα  δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, Ν. 3471/2006 «Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», Ν. 2774/99 σχετικά με το ιατρικό απόρρητο,  Σχετικές Κανονιστικές Πράξεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.
  1. ΣΚΟΠΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, το κέντρο αποκατάστασης νομιμοποιείται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ασθενών, νοσηλευόμενων, ασφαλισμένων άμεσα η έμμεσα, καθώς και νόμιμα συμπαραστατούντων των ασθενών, για την ολοκλήρωση του Ιατρικού Έργου, το οποίο περιλαμβάνει την εισαγωγή, νοσηλεία, παρακολούθηση, ιατρική  & φαρμακευτική αγωγή, διάγνωση, διεκπεραίωση ασφαλιστικών θεμάτων, πληρωμή, εξαγωγή ασθενούς και την έκδοση βεβαιώσεων. Οι βασικοί σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων σας από το κέντρο αποκατάστασης, οι οποίοι περιγράφονται στη συνέχεια, καθιστούν την διαδικασία σύννομη: Το Κέντρο αποκατάστασης διατηρεί και επεξεργάζεται τα  προσωπικά δεδομένα  που του παρέχετε εσείς ή έτερο πρόσωπο για λογαριασμό σας, α) με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας την οποία έχετε υπογράψει ή έχει υπογράψει έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό σας, β)  για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σας (οι πληροφορίες σχετίζονται με ενέργειες που αφορούν άμεσα την κατάσταση της υγείας σας), γ) για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης έναντι του δημοσίου και οργανισμών ή και συμφέροντος του Κέντρου αποκατάστασης, δ) βάση της συγκαταθέσεώς σας. Το κέντρο αποκατάστασης διατηρεί και επεξεργάζεται ειδικής κατηγορίας δεδομένα (δεδομένα υγείας), ήτοι ιατρικό ιστορικό, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις κ.ά που προσκομίζετε εσείς ο ίδιος ή έτερο φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό σας και τα ιατρικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη νοσηλεία σας, α) με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών – υπηρεσιών προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης & θεραπείας, β) τη διαχείριση υποχρεώσεων έναντι υγειονομικών οργανισμών, φορέων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης,  β) τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων, αφού τα ιατρικά δεδομένα συνιστούν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του ιατρικού έργου, γ) και τη ρητή συγκατάθεσή σας και την αποδοχή των όρων συνεργασίας μαζί μας. 
  1. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Η λήψη συγκατάθεσης από μέρους σας κατά την εισαγωγή σας στο κέντρο αποκατάστασης είναι απαραίτητη καθότι: α) Επιβεβαιώνουμε την ενημέρωση και την πληροφόρησή σας, β) Επαληθεύουμε την ακρίβεια των στοιχείων σας, γ) Προσδιορίζουμε για την ασφάλεια σας τα εξουσιοδοτημένα άτομα που εσείς επιλέγετε ως συνοδούς ή εκπροσώπους σας, δ) σας δίνεται πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων που ενδεχομένως επιθυμείτε. Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης από το νοσηλευόμενο/ πελάτη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχείων μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδυναμία παροχής των αιτούμενων  ιατρικών Υπηρεσιών ή ακόμη και τη μονομερή αναστολή της παροχής Υπηρεσιών εκ μέρους του κέντρου αποκατάστασης και μάλιστα  αζημίως. Το κέντρο αποκατάστασης διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε περαιτέρω ενημερώσεις και αιτήματα παροχής συγκατάθεσης προς τους πελάτες του, εφόσον κρίνει ότι απαιτείται και σε κάθε περίπτωση θα προβαίνει στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές.
  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Οι πελάτες του κέντρου αποκατάστασης έχουν δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί το Ευ Πράττειν, & το περιεχόμενο τους και η διαδικασία άσκησης των οποίων προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η άσκηση των δικαιωμάτων των νοσηλευόμενων / ασφαλισμένων γίνεται δωρεάν με γραπτό αίτημα στον υπεύθυνο ασφάλειας Δεδομένων του κέντρου αποκατάστασης (DPO). Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία από το κέντρο αποκατάστασης, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες καθώς και το χρόνο τήρησής τους. Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή και ενήμερα. Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών πληροφοριών, ώστε να καταστούν πλήρη όπως έγγραφα ιατρικού ιστορικού κτλ.  Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων νοσηλευόμενων / ασφαλισμένων παρέχεται μόνο στις εξής περιπτώσεις: i. όταν παρέλθει το υποχρεωτικό χρονικό διάστημα διατήρησης αρχείου που ορίζει ο νόμος ή σε περίπτωση που  το υποκείμενο της πληροφορίας δεν είναι εν ζωή, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιατρό τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στο κέντρο αποκατάστασης.  Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει στο Κέντρο αποκατάστασης κατά την εισαγωγή σας.  Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.  Για όλα τα ανωτέρω, για αιτήματα σας και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο αποκατάστασης στα στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Το κέντρο αποκατάστασης εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των αιτήσεων των πελατών του σχετικά με τα δεδομένα και διαθέτει σχετικές φόρμες/ έντυπα. Για τα αιτήματά σας απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO). Το κέντρο αποκατάστασης θα ανταποκριθεί στην Αίτησή σας, εάν δηλαδή καθίσταται δυνατή ή όχι η ικανοποίηση του αιτήματος σας, και θα σας παραδώσει τις ζητούμενες τεκμηριωμένες πληροφορίες, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων που το κέντρο αποκατάστασης διαχειρίζεται, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτηθεί,. Το κέντρο αποκατάστασης θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός 30  ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (email : complaints@dpa.gr), ενώ επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
  1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το Κέντρο αποκατάστασης δύναται να επεξεργάζεται και να διαβιβάζει απλά ή ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα του Ασθενούς / νοσηλευόμενου  (Προσωπικά στοιχεία, ΑΜΚΑ, ιατρικά αρχεία, συνταγογράφησης  κ.λ.π) αλλά και απλά προσωπικά δεδομένα άμεσα ασφαλισμένου προς: α)  Δημόσια, εθνικά & ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικούς φορείς (πχ ΕΟΠΠΥ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ) και Υγειονομικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή των Ιατρικών Υπηρεσιών του κέντρου αποκατάστασης ή και στην έκδοση δικαιολογητικών υγείας/ κοινωνικής ασφάλισης και διαχείρισης πληρωμών, β)  ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς σύμφωνα με τη δική σας έννομη σχέση με αυτούς, γ) ιδιωτικές επιχειρήσεις και επιστήμονες που συμβάλλουν στην εκτέλεση  ιατρικού έργου σύμφωνα με τις μεταξύ ημών συμβάσεις, για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών υγείας (αποστολή στοιχείων, βιολογικών δειγμάτων σε συμβεβλημένα διαγνωστικά & βιοχημικά  εργαστήρια), δ) οργανισμούς και υπηρεσίες που συλλέγουν στοιχεία για στατιστικούς και επιστημονικούς σκοπούς (Στατιστική υπηρεσία, Ινστιτούτο υγείας παιδιού, πανεπιστήμια κτλ.), ε) τις αρμόδιες εποπτικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και καταστολής τυχόν αξιόποινων πράξεων, στ) Δημόσια νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, μονάδες αιμοδοσίας όπου απαιτείται άμεση  κοινοποίηση ιατρικών δεδομένων & παροχή πληροφοριών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών Πχ διαμετακομιδών, άμεσης μετάγγισης αίματος κα., ζ) το Νομικό σύμβουλο του κέντρου αποκατάστασης προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την εταιρική φήμη της «Κέντρο αποκατάστασης και Φυσικής Ιατρικής “Κένταυρος”», των επιστημονικών υπευθύνων, του προσωπικού του κέντρου αποκατάστασης και των πελατών μας, καθώς και για την είσπραξη και εξόφληση οφειλών πελατών και για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας, θ)  τις φορολογικές αρχές για το σκοπό του δημόσιου φορολογικού ελέγχου (π.χ. ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ), όπου πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών συνιστά νόμιμο σκοπό επεξεργασίας, εφόσον προβλέπεται σχετική αρμοδιότητα των αρχών στη σχετική νομοθεσία. Για την επεξεργασία αυτή δεν απαιτείται η έκδοση άδειας προς το νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται και το νοσηλευτικό ίδρυμα από την υποχρέωση να ενημερώσει προηγουμένως τους ασθενείς. Αυτό προβλέπεται και στο άρθρο 82 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ.3 του ν.3986/2011. Το Κέντρο αποκατάστασης καθώς και κάθε τρίτος πάροχος ή οργανισμός που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παροχής των Ιατρικών Υπηρεσιών (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνεργαζόμενα με το κέντρο αποκατάστασης πιστωτικά ιδρύματα,  Οργανισμοί, ΕΟΠΠΥ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ κ.λπ) έχουν δικαίωμα να αναζητούν πληροφορίες και στοιχεία από αρχεία πληροφοριών και βάσεις δεδομένων που τηρούνται νόμιμα σχετικά με το νοσηλευόμενο / ασθενή και σχετικά με τις ιατρικές πράξεις, συνταγογραφήσεις και νοσήλεια που τον αφορούν και για το σκοπό αυτό ο πελάτης/ νοσηλευόμενος παρέχει ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του.  Το Κέντρο αποκατάστασης δεν  παρέχει Προσωπικά και ιατρικά δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος, επιχείρηση, οργανισμό, φορέα, για σκοπούς επιστημονικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και μάρκετινγκ, πέραν των εξαιρέσεων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο. Το κέντρο αποκατάστασης δεν διεξάγει μαζικές προωθητικές ενέργειες και προγράμματα επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα κάνοντας χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων.
  1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το Κέντρο αποκατάστασης Ευ πράττειν οφείλει να τηρεί έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία με τα δεδομένα των ασθενών, των στοιχείων νοσηλείας και των ιατρικών πράξεων  που εκτελούνται εντός του κέντρου αποκατάστασης για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005): Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση οριστικής περάτωσης του ιατρικού έργου και εξαγωγής του ασθενούς, το κέντρο αποκατάστασης  οφείλει να τηρεί τα εκ του νόμου απαιτούμενα δεδομένα και τον Ιατρικό Φάκελο νοσηλείας για όσο χρόνο προβλέπεται. Η πρόσβαση και τα δικαιώματα του νοσηλευθέντα έναντι των δεδομένων αυτών προσδιορίζεται από τη νομοθεσία. Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τον ΚΦΑΣ.
  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το κέντρο αποκατάστασης  πέραν της παρούσας πολιτικής απορρήτου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται, εφαρμόζει επίσης και ολοκληρωμένη Πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών με πεδίο τις παρεχόμενες ιατρικές / νοσηλευτικές υπηρεσίες και τη διασύνδεσή της με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα συστήματα Ασφαλιστικών ταμείων  και δημόσιων υπηρεσιών. Το Κέντρο αποκατάστασης εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες ασφάλειας των ψηφιακών και φυσικών αρχείων της και ένα σύνολο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, ενώ εκπαιδεύει και το προσωπικό της σε σχετικά αντικείμενα. Συνιστάται στους νοσηλευόμενους και τους συνοδούς τους να πληροφορηθούν σχετικά με την πολιτική  Ασφαλείας των πληροφοριών που εφαρμόζει το Κέντρο αποκατάστασης, καθώς και τον κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζει το προσωπικό και οι συνεργάτες της. Η ενημερωτική ιστοσελίδα μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα, περισσότερες πληροφορίες  για τη χρήση των οποίων αναφέρονται στην Πολιτική Cookies που διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Το Κέντρο αποκατάστασης τηρεί όλα τα αρχεία του (ψηφιακά και φυσικά) στις εγκαταστάσεις του και δε χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που να σχετίζονται με την επεξεργασία και φύλαξη δεδομένων (πχ Servers, cloud, Αποθήκες αρχείου, θυρίδες κτλ). 
  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.  Γραφείο Κίνησης: Μητρογιώργου Θεοδώρα

 

Υπεύθυνος Ασφαλείας Δεδομένων (DPO): Τσακιρίδης Δημήτριος, dtsakiridis@dposervices.gr, τηλ.: 697910820