ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κινητοποίηση και ανεξάρτητη διαβίωση των ΑΜΕΑ
Ορισμός της εργοθεραπείας

“Εργοθεραπεία" είναι η επιστήμη, η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και
στοχο-κατευθυνόμενες δραστηριότητες, αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά
προγράμματα περιλαμβάνουν: διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής,
ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού,
προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων.

Τι σημαίνει Α.με.Α.

Α.με.Α. σημαίνει Άτομα με Αναπηρία, όχι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (εκείνο γράφεται
Α.μ.Ε.Α.). Και ως αναπηρία μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε κινητική και γνωστική
δυσλειτουργία, τόσο σοβαρή, όσο ικανή στο να προκαλέσει αποτυχία στη συνέχιση ή
επίτευξη προσωπικών  και κοινωνικών στόχων στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ρόλος της εργοθεραπείας στα Α.με.Α

Ο Εργοθεραπευτής, κατανοώντας την σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με άτομα κάθε ηλικίας που
εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων
και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή και δυσκολίες στην ισότιμη
κοινωνική συμμετοχή, δηλαδή με άτομα με κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και
γνωστικές διαταραχές επίκτητες και μη.

Μεθοδολογία Εργοθεραπευτή

• Εκτίμηση ικανοτήτων και δυσκολιών του Α.με.Α. στις καθημερινές
δραστηριότητες

• Σχεδιασμός της παρέμβασης σε συνεργασία με τον πελάτη ασθενή και την
οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

• Επιλογή, ανάλυση, διαβάθμιση, προσαρμογή θεραπευτικών μέσων, μεθόδων
και τεχνικών ανά ασθενή

• Σχεδιασμός, κατασκευή και εφαρμογή ειδικών βοηθημάτων για τον ασθενή

• Εκτίμηση και τροποποίηση του περιβάλλοντός του

 Ανεξάρτητη διαβίωση

“Αυτόνομη ή ανεξάρτητη διαβίωση" δεν είναι το να ζεις μόνος σου, να εργάζεσαι σε
ένα πόστο ανάλογο με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά σου, ή να έχεις έντονη
κοινωνική ζωή, αν κι αυτά είναι παράμετροι της αυτόνομης διαβίωσης. Η αυτόνομη
διαβίωση έχει να κάνει με το δικαίωμα αυτο-διάθεσης και αυτο-καθορισμού. Είναι το
δικαίωμα και η δυνατότητα να ακολουθήσεις μία πορεία δράσης. Είναι η δυνατότητα
για να πετύχεις κάτι ή να αποτύχεις.

Συμβολή της Εργοθεραπείας στην ανεξαρτησία των Α.με.Α

Ο στόχος του εργοθεραπευτή είναι η προσαρμόγη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του
Α.με.Α. στις δραστηριότητες της καθημερινότητας (Activities of daily living A.D.L.),
αφού από μόνες τους αποτελούν ένα σίγουρο τρόπο να αξιολογήσει ο ειδικός αλλά
και να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του ασθενούς.

Τομείς αξιολόγησης και επέμβασης θεμελιωδών Δ.Κ.Ζ. στα Α.με.Α.

• Κινητικές δεξιότητες

• Γνωστικές δεξιότητες

• Επικοινωνία

• Σίτιση πρώτου σταδίου κατάποσης

• Προσωπική καθαριότητα και φροντίδα

• Ένδυση και απόδυση

• Φροντίδα προσωπικών αντικειμένων

• Εργασία

• Διασκέδαση

• Ύπνος

Τομείς αξιολόγησης και επέμβασης πιο σύνθετων Δ.Κ.Ζ. στα Α.με.Α

• Μαγείρεμα

• Ψώνια

• Δουλειές σπιτιού,νοικοκυριό

• Χρήση μεταφορικών μέσων

• Φροντίδα κατοικιδίων

• Εκμάθηση διαδικασιών ασφαλείας και εκτάκτων αναγκών

• Διαχείριση φαρμάκων

• Διαχείριση οικονομικών

“δεν υπάρχει λόγος να προσθέτεις χρόνια στη ζωή παρά να προσθέτεις ζωή σε αυτά
τα χρόνια”

J.G. Sommerville