Νευρολογικό Τμήμα

•    Εργαστήριο ηλεκτρομυογραφίας
•    Νευροφυσιολογική διερεύνηση
•    Έγχυση αλλαντικής τοξίνης
•    Διαχείριση ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας