Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Το Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης ασχολείται με την παρέμβαση και τη στήριξη των περιστατικών που χρήζουν αποκατάστασης, αλλά και των οικογενειών τους. Στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό, που αναλαμβάνει τη συμβουλευτική κοινωνικών παροχών και την ενημέρωση των ιδίων των ασθενών και του συγγενικού τους περιβάλλοντος για τις δομές που παρέχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε τα άτομα αυτά να αντιμετωπίσουν την αναπηρία τους και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας.